Med anledning av de nya restriktionerna

Beslut om församlingens mötesverksamhet med anledning av pandemin

Med anledning av de nya restriktionerna som regeringen meddelade den 21 december har styrelsen beslutat att följande gäller i församlingens verksamhet:

 • Församlingen kommer inte att införa krav på vaccinationsintyg.
 • Församlingen kommer att fortsätta bedriva mötesverksamhet, även om formerna behöver anpassas utifrån de alternativ som gäller.
 • Följande gäller i församlingens verksamhet med omedelbar verkan:
  • Sällskap/hushåll bör sitta ner under möten och hålla minst 1 meters avstånd. I kyrksalen: sätt dig så att det är tomt i bänken rakt framför dig och rakt bakom dig. I församlingshemmet: ett sällskap/bord.
  • Utgå från att besökare i kyrkan inte vill ha kroppskontakt vid hälsande.
  • Undvik att trängas i hallen. Se till att det finns ”fri passage” från ytterdörren och till kyrksal/församlingshem.
 • Vi ber alla att respektera de allmänna riktlinjer som finns i samhället, t.ex. att stanna hemma vid minsta symptom.

Info om julhelgen

Vad gäller jul så kommer ingen gudstjänst el.dyl att anordnas eftersom många är bortresta/upptagna på annat håll. Men om någon vill ta initiativ till en samling i kyrkan eller i hemmet så får man naturligtvis gärna göra det!

Bakgrund (om du vill läsa/förstå mer)

Idag (21/12) har regeringen meddelat nya restriktioner som gäller fr.o.m. 23/12. Vår församling berörs av dessa. Fr.o.m. 23/12 gäller att vid allmänna sammankomster med fler än 20 deltagare måste man sitta ner (vid gudstjänster är det dock tillåtet att stå upp vid sin plats). Därutöver gäller att

 • antingen måste vi kräva och kontrollera vaccinationsintyg,
 • eller så måste vi hålla minst 1 meter mellan sällskap, där varje sällskap får vara högst 8 personer

Styrelsen har haft beredskap för en sådan utveckling, och har proaktivt resonerat om alternativen. Vi har landat i följande:

 1. Vi står fast vid att vi som kristna ska respektera de legitima beslut som myndigheter fattar, så länge de inte strider mot Guds vilja (Rom 13:1-7; Apg 5:29).
 2. Vi står fast vid att vi som adventist-kristna vill främja god hälsa utifrån en helhetssyn på människan, där vi bejakar människans fysiska, sociala och andliga behov.
 3. Vi som styrelse står bakom Adventistsamfundets uttalande om vaccinering som ett gott men individuellt beslut.
 4. Det är inte styrelsens primära uppgift att avgöra den medicinska/epidemiologiska effekten av olika åtgärder. Styrelsen har dock inom sig viss medicinsk kompetens, och förmåga att ta del av det som myndigheter, forskare m.fl. säger. Vaccination minskar risken för spridning och skyddar framför allt äldre och riskindivider emot risken för allvarlig sjukdom och död. Andra åtgärder, som som t.ex. att hålla avstånd och stanna hemma vid symptom, synes dock ha större effekt vad gäller minskad spridning.
 5. Regeringsformens 2 kap ger envar vissa grundlagsstadgade rättigheter, t.ex. mötesfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet (1 §). Envar har också rätt att inte behöva ”ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende” (2 §), och därför anser vi att man ska kunna delta anonymt i t.ex. gudstjänster. Ingen ska heller påtvingas kroppsliga ingrepp (6 §). Eftersom dessa rättigheter är grundlagsstadgade är de absoluta och får inte vara föremål för tillfälliga majoriteters beslut. Vi står också bakom dessa rättigheter.

Mot bakgrund av detta har styrelsens beslutat om de i början nämnda åtgärderna. Dessa kan komma att revideras utifrån ändrade regler och förutsättningar, och ev. återkoppling från församlingen.

Styrelsen

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kommentarer är stängda.