Författararkiv: admin

Digitalt församlingsmöte 25/6 kl 19:00

Styrelsen kallar på valberedningens begäran till digitalt församlingsmöte söndagen den 25 juni kl. 19:00-19:30 för omröstning av valberedningens förslag på förtroendepersoner för kommande mandatperiod 2023-07-01 – 2025-06-30. Möte kommer äga rum via dator/mobil etc. via Zoom samt telefon för de som inte kan använda dator/mobil. Vid problem att ansluta kontakta Mikael (se nedan).

Av integritetsskäl publiceras inte förslaget eller möteslänken här. Den fullständiga informationen har skickats via församlingens maillista. Valberedningens förslag har också anslagits i kyrkan och pålysts vid gudstjänsten den 10/6. Medlemmar är välkomna att kontakta valberedningen eller styrelsen för att ta del av informationen/förslaget.

Möjlighet till försnack från 18:45 och efter mötet slutat för den som vill.

Agenda för mötet:

 1. Val av mötesfunktionärer
 2. Stadgeenligt utlyst
 3. Antal närvarande medlemmar och styrelsemedlemmar
 4. Konstatera om beslutsmässiga
 5. Val av styrelse samt matrikelsekreterare
 6. Val av föreståndare
 7. Val av revisorer
 8. Information om att ingen valberedning finns föreslagen

Förslaget innefattar styrelse, föreståndare, matrikelsekreterare och revisorer.

För att vi ska vara beslutsmässiga är det viktigt att just du är med.

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta valberedningen eller styrelsen.
Valberedningen nås via:
Anna-Karin Nilsson, 070-226 02 22
Inger Lamberth, 0708-49 31 43
Mikael Rudholm, 073-593 32 24

Styrelsen nås via styrelsen@linkoping.adventist.se

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Påsken 2023

AGAPEFEST FREDAG 7/4 17:30

Välkomna på Agapefest Långfredagen den 7:e april kl 17:30 i Adventkyrkan Linköping

PROGRAM:

– Agapemåltid med nattvard 

– Filmvisning ”Prinsen av Egypten”

ANMÄLAN

Här anmäler du dig och din familj/vänner du tar med. Anmäl dig senast torsdag 6/4 kl 12:00.

MATBIDRAG 

Om du har fyllt i att du tar med dig mat, fyller du i vad du tar med dig i detta dokument. Kom redan kl 17:00 om du har matbidrag.

PÅSKAFTON LÖRDAG 8/4

10:00 Bibelstudiegrupper som vanligt

Observera att vi inte fikar. Vi startar bibelstudiegrupperna lite tidigare än vanligt, så att vi kan avsluta dem senast 11:15 och börja gudstjänsten i tid.

11:30 Påskgudstjänst

Denna gudstjänst är ett tillfälle då det passar extra bra att bjuda med vänner m.fl. – påsken är ju egentligen största kristna högtiden! Reflektioner över påskens händelser varvas med bibeltexter och musik. (Ansvariga: Paul för det verbala, Rani för det musikala.)

Vi behöver hjälp av några som läser ett eller flera bibelavsnitt. Om du vill hjälpa till med det, kontakta Palle!

c:a kl 12:45 Fika

Vi flyttar fikat till efter gudstjänsten, så får vi möjlighet att umgås med varandra och alla nya och gamla besökare!

Vi behöver något att fika, så kontakta Palle om du vill hjälpa till med att baka eller köpa något till fikat!

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Temadag 15 oktober om ursprungsfrågorna med Göran Schmidt

10:30-11:45: Kan man vara biolog och evolutionskritiker?

I media framställs evolutionsteorin ofta som evolutionen vore ett bevisat faktum. Men bakom kulisserna brottas evolutionsbiologer med en rad problem som sällan kommer till allmänhetens kännedom. Och en rad biologiska företeelser tycks i stället peka i en helt annan riktning – mot avsiktlig design. Det är på tiden att evolutionsteorin får en mer kritisk och allsidig belysning. Det får den i det här föredraget.

12:00-13:00: Lunch i kyrkan

13:00-14:00: Kan man vara naturvetare och tro på 1 Moseboken 1-11?

Kritiker brukar hävda att kreationister (skapelsetroende) försöker tvinga in vetenskapen i Bibeln med skohorn – det har säkert förekommit sådana tendenser under historien. Men modern skapelsebaserad forskning arbetar på ett annat sätt. Det går att identifiera ett antal förhållanden som dokumenterats i Bibeln och som tagna på allvar verkar vara nycklar till en fördjupad och sannare förståelse av jordens och livets historia. Föredraget förmedlar grunderna i en vetenskaplig, bibliskt grundad syn på vårt ursprung.

14:00-14:30: Fika

14:30-15:30: Adam, Eva och den moderna genetiken

Adam, den första människan enligt Bibeln, har han verkligen existerat? Meningarna går isär bland dagens kristna naturvetare eftersom den sekulära forskningen under lång tid gett en helt annan bild av människans ursprung. Med de senaste rönen inom modern genetik håller den synen på att förändras. En biblisk syn på Adam och Eva har aldrig varit så relevant och trovärdig som idag. Det borde motivera somliga kristna att omvärdera både sin vetenskapssyn och bibelsyn.

15:30-16:00: Öppen frågestund

Gratis entré.
Det kommer att finnas möjlighet att ge ett frivilligt bidrag
för mat och andra omkostnader.

Välkommen!

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Årsmöte söndag 23 oktober 2022 kl 16:00

Församlingens medlemmar kallas till årsmöte för verksamhetsåret 2020-07-01 — 2021-06-30.

Plats:                 Adventkyrkan, Djurgårdsgatan 39, Linköping

Förslag till dagordning

 1. Mötets inledning
 2. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare)
 3. Mötets stadgeenliga kallelse och beslutsmässighet
 4. Fastställande av dagordning
 5. Verksamhetsberättelse 2021/2022
 6. Resultat– och balansrapport 2021/2022
 7. Revisionsberättelse 2021/2022
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Budget för 2022/2023
 10. Diskussionspunkt: Höstens och vårens program*
  Hur ser det ut, hur vill vi som församling att det ska se ut, hur hjälps vi åt?
 11. Övriga frågor*

Årsmöteshandlingar kommer att göras tillgängliga allt eftersom genom länkar ovan. Gällande stadgar finns här.

* För ev. beslut i dessa frågor krävs att minst 20% av medlemmarna närvarar. För övriga beslut krävs minst 10% närvaro.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Med anledning av de nya restriktionerna

Beslut om församlingens mötesverksamhet med anledning av pandemin

Med anledning av de nya restriktionerna som regeringen meddelade den 21 december har styrelsen beslutat att följande gäller i församlingens verksamhet:

 • Församlingen kommer inte att införa krav på vaccinationsintyg.
 • Församlingen kommer att fortsätta bedriva mötesverksamhet, även om formerna behöver anpassas utifrån de alternativ som gäller.
 • Följande gäller i församlingens verksamhet med omedelbar verkan:
  • Sällskap/hushåll bör sitta ner under möten och hålla minst 1 meters avstånd. I kyrksalen: sätt dig så att det är tomt i bänken rakt framför dig och rakt bakom dig. I församlingshemmet: ett sällskap/bord.
  • Utgå från att besökare i kyrkan inte vill ha kroppskontakt vid hälsande.
  • Undvik att trängas i hallen. Se till att det finns ”fri passage” från ytterdörren och till kyrksal/församlingshem.
 • Vi ber alla att respektera de allmänna riktlinjer som finns i samhället, t.ex. att stanna hemma vid minsta symptom.

Info om julhelgen

Vad gäller jul så kommer ingen gudstjänst el.dyl att anordnas eftersom många är bortresta/upptagna på annat håll. Men om någon vill ta initiativ till en samling i kyrkan eller i hemmet så får man naturligtvis gärna göra det!

Bakgrund (om du vill läsa/förstå mer)

Idag (21/12) har regeringen meddelat nya restriktioner som gäller fr.o.m. 23/12. Vår församling berörs av dessa. Fr.o.m. 23/12 gäller att vid allmänna sammankomster med fler än 20 deltagare måste man sitta ner (vid gudstjänster är det dock tillåtet att stå upp vid sin plats). Därutöver gäller att

 • antingen måste vi kräva och kontrollera vaccinationsintyg,
 • eller så måste vi hålla minst 1 meter mellan sällskap, där varje sällskap får vara högst 8 personer

Styrelsen har haft beredskap för en sådan utveckling, och har proaktivt resonerat om alternativen. Vi har landat i följande:

 1. Vi står fast vid att vi som kristna ska respektera de legitima beslut som myndigheter fattar, så länge de inte strider mot Guds vilja (Rom 13:1-7; Apg 5:29).
 2. Vi står fast vid att vi som adventist-kristna vill främja god hälsa utifrån en helhetssyn på människan, där vi bejakar människans fysiska, sociala och andliga behov.
 3. Vi som styrelse står bakom Adventistsamfundets uttalande om vaccinering som ett gott men individuellt beslut.
 4. Det är inte styrelsens primära uppgift att avgöra den medicinska/epidemiologiska effekten av olika åtgärder. Styrelsen har dock inom sig viss medicinsk kompetens, och förmåga att ta del av det som myndigheter, forskare m.fl. säger. Vaccination minskar risken för spridning och skyddar framför allt äldre och riskindivider emot risken för allvarlig sjukdom och död. Andra åtgärder, som som t.ex. att hålla avstånd och stanna hemma vid symptom, synes dock ha större effekt vad gäller minskad spridning.
 5. Regeringsformens 2 kap ger envar vissa grundlagsstadgade rättigheter, t.ex. mötesfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet (1 §). Envar har också rätt att inte behöva ”ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende” (2 §), och därför anser vi att man ska kunna delta anonymt i t.ex. gudstjänster. Ingen ska heller påtvingas kroppsliga ingrepp (6 §). Eftersom dessa rättigheter är grundlagsstadgade är de absoluta och får inte vara föremål för tillfälliga majoriteters beslut. Vi står också bakom dessa rättigheter.

Mot bakgrund av detta har styrelsens beslutat om de i början nämnda åtgärderna. Dessa kan komma att revideras utifrån ändrade regler och förutsättningar, och ev. återkoppling från församlingen.

Styrelsen

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Årsmöte 31 okt 2021 kl 16:00

Församlingens medlemmar kallas till årsmöte för verksamhetsåret 2020-07-01 — 2021-06-30.

Plats:                 Fysiskt: Adventkyrkan, Djurgårdsgatan 39, Linköping
                           Digitalt*: Google Meet (kod qkf-tvue-udg)

Förslag till dagordning

 1. Mötets inledning
 2. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare)
 3. Mötets stadgeenliga kallelse och beslutsmässighet
 4. Fastställande av dagordning
 5. Verksamhetsberättelse 2020/2021
 6. Resultat- och balansrapport 2020/2021
  (samt en kompletterande specifikation)
 7. Revisionsberättelse 2020/2021
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Budget för 2021/2022
 10. Diskussionspunkt: Höstens och vårens program**
  Hur ser det ut, hur vill vi som församling att det ska se ut, hur hjälps vi åt?
 11. Diskussionspunkt: Köksrenovering**
  Efter renoveringen av kyrksal, församlingshem och hall: Finns det intresse & möjlighet att gå vidare med renovering av köket?
 12. Övriga frågor**

Årsmöteshandlingar kommer att göras tillgängliga allt eftersom genom länkar ovan. Gällande stadgar finns här.

* Deltagande via digitala kanaler kan ske enligt stadgarnas § 4 E. För detta årsmöte används Google Meet. De som deltar digitalt kan räkna med att höra föredragande och se ev. bilder/dokument som visas, samt yttra sig. Digitala deltagare kommer troligen att kunna höra andra deltagare, men ska vara beredda på sämre ljudkvalitet. Inga garantier lämnas för om deltagarna kan se varandra. Vid ev. sluten omröstning kan digitala deltagare välja att a) rösta öppet, eller b) avge sin röst via SMS till av mötet utsedda rösträknare (varvid deltagarens röst blir känd för rösträknarna men inte övriga deltagare).

** För ev. beslut i dessa frågor krävs att minst 20% av medlemmarna närvarar. För övriga beslut krävs minst 10% närvaro.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Höstens program (del 1)

Stort tack för alla initiativ som inkommit till gruppsabbater och annat! I skrivande stund ser planen ut så här den närmaste tiden.

För mer information och bakgrund till upplägget se Hösten 2021.

Lördag 18/9 – Gruppsabbat
10:00 – Bibelstudium – Plats: kyrkan
10:00 – Digitalt bibelchunk – Plats: online
10:30 – Ung i tro – Plats: kyrkan
15:00 – Lovsångsjam – Plats: kyrkan

Lördag 25/9 – Vilosabbat

Lördag 2/10 – Gudstjänst
10:30 – Gudstjänst; Kimmo predikar, musik med Rani och Anna-Karin – Plats: kyrkan

Lördag 9/10 – Vilosabbat
10:00 – Digitalt bibelchunk – Plats: online
em/kväll (preliminärt) – Aktiviteter i Fornåsa + Connected-Live (samfundsarrangemang)mer information kommer senare

Lördag 16/10 – Gruppsabbat
10:00 – Bibelstudium – Plats: kyrkan
10:30 – Ung i tro – Plats: kyrkan
18:00 – Film (”En runda till”), Fika och Funderingar – Plats: kyrkan
18:00 – eventuellt Familjefilm (för något yngre publik och parallellt med ovanstående) + Fika – Plats: kyrkan

Lördag 23/10 – Vilosabbat
10:00 – Digitalt bibelchunk – Plats: online

Varmt välkomna!

Med reservation för ändringar och tillägg. Aktuellt program finns på församlingens hemsida och Google-kalender.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Hösten 2021

Det har varit ett långt uppehåll i kyrkverksamheten pga pandemin och vi är många som saknat glädjen i att få mötas i kyrkan.

Vi har i styrelsen diskuterat hur vi bäst ska kunna starta upp verksamheten med hänsyn till fortsatt pandemi och gällande rekommendationer. Vi har valt att utgå ifrån upplägget som påbörjades förra hösten men som avbröts pga försämringen i pandemiläget. I detta mail finns dels en uppdaterad sammanfattning av vad som beslutades under förra uppstarten och dels en länk till en ”elektronisk blankett” för att meddela vad man vill bidra med. Missa inte den! 🙂

Till grund planen hösten 2021 är alltså den modell som församlingen beslutade om hösten 2020, och som i sin tur var grundad på en enkät och de samtal Karin hade med många i församlingen i början av sommaren 2020. Detta är en startpunkt, men kan komma att förändras beroende på behov och engagemang!

Restriktioner: Pandemin är inte över. Vi behöver därför fortsätta vara noga med att ta hänsyn till gällande/kommande riktlinjer från myndigheter. Det innebär t.ex. att vi i nuvarande läge inte kan utgå från hemgrupper/husgrupper eftersom församlingen inte kan förutsätta att folk ska öppna sina hem med tanke på pandemin, att unison sång tyvärr kan vara fortsatt begränsat, att vi inte kan ha större samlingar (glasscafé, konserter), gemensamma luncher etc. Vi tar istället tillvara på det som är möjligt och gläds åt att det är mycket mer än för bara några månader sedan!

Vid samlingar i kyrkan behöver vi fortfarande hålla avstånd mellan sällskap, och undvika trängsel.

Mål för höstens träffar: Det övergripande målet är andlig gemenskap som bygger på de behov som framkommit i enkät och samtal och som tar till vara på det som varit positivt under perioden kyrkan varit stängd. Men detta kan säkert sägas på ett mycket bättre och enklare sätt som är lättare att komma ihåg! I den elektroniska blanketten nedan finns det möjlighet för dig att komma med förslag.

Behov: Följande behov var klart uttalade i enkät och samtal och ligger därför till grund för planen.

 • Gemenskap, gärna i mindre grupper, på alternativa platser, med samtal om livet och att göra saker tillsammans.
 • Vila, att få en dag utan tider och aktiviteter att passa och med mer tid för familj, natur och egna initiativ.

Plan för hösten:

Jämna veckor (J) = vilosabbat
Ojämna veckor (O) = planerad verksamhet, främst i kyrkan.

 • V33 (O) – Gruppsabbat
 • V34 (J) – Vilosabbat
 • V35 (O) – 10:30 Enklare gudstjänst
 • V36 (J) – Vilosabbat
 • V37 (O) – Gruppsabbat
 • V38 (J) – Vilosabbat
 • V39 (O) – 10:30 Enklare gudstjänst
 • … osv …

Förklaring:

Enklare gudstjänst – Innebär att vi träffas för en gemensam gudstjänst i kyrkan. Gudstjänsten börjar 10:30. Den kommer att vara i ett enklare format, bl.a. utan funktionärer som mötesledare etc. samt utan unison sång (p.g.a. ökad smittorisk). Gudstjänsten ska sträva efter att inkludera alla åldersgrupper.  

 • Styrelsen har huvudansvaret för dessa gudstjänster, men eftersom det inte finns någon funkislista är det ”jag vill” som gäller! Har du en text du vill dela med dig av? Vill du sjunga eller spela något musikstycke? En tanke du vill dela? Eller förslag på någon uppgift/berättelse/upplägg etc. som skulle uppskattas av barn/ungdomar? Här kommer därför en ”elektronisk blankett” (klicka på ”elektronisk blankett”) där du kan fylla i vad du vill göra, hur ofta och när. (Blanketten gäller också gruppsabbaterna). Svara senast 9/9 så vi kan planera den närmaste tiden. Det är okej att återkomma med kompletterande svar senare om man inte redan nu vet hur det ser ut framåt november-december.

Vilosabbat – Innebär att vi tar tillvara på den möjlighet avsaknad av planerad verksamhet innebär. Det är alltså inga organiserade träffar i eller utanför kyrkan, men för den som vill finns det möjlighet att inbjuda till spontana träffar och aktiviteter.

 • Här finns inga måsten eller krav. Sabbaten innebär vila, och vad som är vila för dig vet bara du och Gud. Ta chansen!
 • Sannolikt fortsätter vi med det digitala bibelstudiet kl 10-11 på lördagar som erbjudits under pandemin på vilosabbaterna.

Gruppsabbat – Många har önskat möjlighet att träffas i just mindre grupper, diskutera frågor om livet, mötas hemma eller på alternativa platser och tider. Dessa sabbater vill skapa utrymme för det. Till skillnad från vilosabbaterna kommer dessa sabbater att vara planerade (för att underlätta för dem som t.ex. kommer med färdtjänst). Någon grupp ska därför alltid träffas i kyrkan. En planering för detta ska upprättas, med tider och ansvarig för varje grupp och träff, och den ska finnas tillgänglig för hela hösten.

 • Detta bygger återigen på ”jag vill”. I enkäten och under samtalen kom det fram många tankar och önskemål. Nu finns det chans att förverkliga dessa! Kanske har du någon fråga du länge funderat på, eller en bibeltext du klurat på som du vill diskutera med andra? Ansvara för en sportkväll? Ordna en filmkväll med fika-diskussion efteråt? Nu kan du se till att det händer! För att vi ska veta vad du vill göra, hur ofta och när, så fyll i denna ”elektroniska blankett” (gäller också gudstjänsterna). Svara senast 9/9 så vi kan planera den närmaste tiden. Det är okej att återkomma med kompletterande svar senare om man inte redan nu vet hur det ser ut framåt november-december.

Den färdiga planeringen kommer sedan att skickas ut samt finnas på församlingens hemsida och kalender.

Ovanstående gäller tills vidare. Efter årsskiftet gör vi en utvärdering och så ser vi hur vi går vidare därifrån. 

Varma hälsningar,

Styrelsen

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Digitalt församlingsmöte 28/6 kl 19:00

Styrelsen kallar till digitalt församlingsmöte måndagen den 28 juni kl. 19:00 – 20:00 för inröstning av nya medlemmar och omröstning av valberedningens förslag på förtroendepersoner för kommande mandatperiod 2021-07-01 – 2023-06-30.

Möte kommer äga rum via dator/mobil etc. eller telefon via Zoom måndagen den 28 juni kl. 19:00 – 20:00. Möjlighet till försnack från 18:45 och efter mötet slutat för den som vill.

Av säkerhetsskäl publicerar vi inte mer information här. Fullständig information har skickats via församlingens maillista. För mer information kontakta Mikael Rudholm på 073-5933224.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Hösten 2020 – uppdatering

Med anledning av de skärpta allmänna råden som trädde i kraft 29/10 har styrelsen beslutat att ställa in alla planerade sammankomster så länge de skärpta råden är i kraft.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized