Författararkiv: admin

Med anledning av de nya restriktionerna

Beslut om församlingens mötesverksamhet med anledning av pandemin

Med anledning av de nya restriktionerna som regeringen meddelade den 21 december har styrelsen beslutat att följande gäller i församlingens verksamhet:

 • Församlingen kommer inte att införa krav på vaccinationsintyg.
 • Församlingen kommer att fortsätta bedriva mötesverksamhet, även om formerna behöver anpassas utifrån de alternativ som gäller.
 • Följande gäller i församlingens verksamhet med omedelbar verkan:
  • Sällskap/hushåll bör sitta ner under möten och hålla minst 1 meters avstånd. I kyrksalen: sätt dig så att det är tomt i bänken rakt framför dig och rakt bakom dig. I församlingshemmet: ett sällskap/bord.
  • Utgå från att besökare i kyrkan inte vill ha kroppskontakt vid hälsande.
  • Undvik att trängas i hallen. Se till att det finns ”fri passage” från ytterdörren och till kyrksal/församlingshem.
 • Vi ber alla att respektera de allmänna riktlinjer som finns i samhället, t.ex. att stanna hemma vid minsta symptom.

Info om julhelgen

Vad gäller jul så kommer ingen gudstjänst el.dyl att anordnas eftersom många är bortresta/upptagna på annat håll. Men om någon vill ta initiativ till en samling i kyrkan eller i hemmet så får man naturligtvis gärna göra det!

Bakgrund (om du vill läsa/förstå mer)

Idag (21/12) har regeringen meddelat nya restriktioner som gäller fr.o.m. 23/12. Vår församling berörs av dessa. Fr.o.m. 23/12 gäller att vid allmänna sammankomster med fler än 20 deltagare måste man sitta ner (vid gudstjänster är det dock tillåtet att stå upp vid sin plats). Därutöver gäller att

 • antingen måste vi kräva och kontrollera vaccinationsintyg,
 • eller så måste vi hålla minst 1 meter mellan sällskap, där varje sällskap får vara högst 8 personer

Styrelsen har haft beredskap för en sådan utveckling, och har proaktivt resonerat om alternativen. Vi har landat i följande:

 1. Vi står fast vid att vi som kristna ska respektera de legitima beslut som myndigheter fattar, så länge de inte strider mot Guds vilja (Rom 13:1-7; Apg 5:29).
 2. Vi står fast vid att vi som adventist-kristna vill främja god hälsa utifrån en helhetssyn på människan, där vi bejakar människans fysiska, sociala och andliga behov.
 3. Vi som styrelse står bakom Adventistsamfundets uttalande om vaccinering som ett gott men individuellt beslut.
 4. Det är inte styrelsens primära uppgift att avgöra den medicinska/epidemiologiska effekten av olika åtgärder. Styrelsen har dock inom sig viss medicinsk kompetens, och förmåga att ta del av det som myndigheter, forskare m.fl. säger. Vaccination minskar risken för spridning och skyddar framför allt äldre och riskindivider emot risken för allvarlig sjukdom och död. Andra åtgärder, som som t.ex. att hålla avstånd och stanna hemma vid symptom, synes dock ha större effekt vad gäller minskad spridning.
 5. Regeringsformens 2 kap ger envar vissa grundlagsstadgade rättigheter, t.ex. mötesfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet (1 §). Envar har också rätt att inte behöva ”ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende” (2 §), och därför anser vi att man ska kunna delta anonymt i t.ex. gudstjänster. Ingen ska heller påtvingas kroppsliga ingrepp (6 §). Eftersom dessa rättigheter är grundlagsstadgade är de absoluta och får inte vara föremål för tillfälliga majoriteters beslut. Vi står också bakom dessa rättigheter.

Mot bakgrund av detta har styrelsens beslutat om de i början nämnda åtgärderna. Dessa kan komma att revideras utifrån ändrade regler och förutsättningar, och ev. återkoppling från församlingen.

Styrelsen

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Årsmöte 31 okt 2021 kl 16:00

Församlingens medlemmar kallas till årsmöte för verksamhetsåret 2020-07-01 — 2021-06-30.

Plats:                 Fysiskt: Adventkyrkan, Djurgårdsgatan 39, Linköping
                           Digitalt*: Google Meet (kod qkf-tvue-udg)

Förslag till dagordning

 1. Mötets inledning
 2. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare)
 3. Mötets stadgeenliga kallelse och beslutsmässighet
 4. Fastställande av dagordning
 5. Verksamhetsberättelse 2020/2021
 6. Resultat- och balansrapport 2020/2021
  (samt en kompletterande specifikation)
 7. Revisionsberättelse 2020/2021
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Budget för 2021/2022
 10. Diskussionspunkt: Höstens och vårens program**
  Hur ser det ut, hur vill vi som församling att det ska se ut, hur hjälps vi åt?
 11. Diskussionspunkt: Köksrenovering**
  Efter renoveringen av kyrksal, församlingshem och hall: Finns det intresse & möjlighet att gå vidare med renovering av köket?
 12. Övriga frågor**

Årsmöteshandlingar kommer att göras tillgängliga allt eftersom genom länkar ovan. Gällande stadgar finns här.

* Deltagande via digitala kanaler kan ske enligt stadgarnas § 4 E. För detta årsmöte används Google Meet. De som deltar digitalt kan räkna med att höra föredragande och se ev. bilder/dokument som visas, samt yttra sig. Digitala deltagare kommer troligen att kunna höra andra deltagare, men ska vara beredda på sämre ljudkvalitet. Inga garantier lämnas för om deltagarna kan se varandra. Vid ev. sluten omröstning kan digitala deltagare välja att a) rösta öppet, eller b) avge sin röst via SMS till av mötet utsedda rösträknare (varvid deltagarens röst blir känd för rösträknarna men inte övriga deltagare).

** För ev. beslut i dessa frågor krävs att minst 20% av medlemmarna närvarar. För övriga beslut krävs minst 10% närvaro.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Höstens program (del 1)

Stort tack för alla initiativ som inkommit till gruppsabbater och annat! I skrivande stund ser planen ut så här den närmaste tiden.

För mer information och bakgrund till upplägget se Hösten 2021.

Lördag 18/9 – Gruppsabbat
10:00 – Bibelstudium – Plats: kyrkan
10:00 – Digitalt bibelchunk – Plats: online
10:30 – Ung i tro – Plats: kyrkan
15:00 – Lovsångsjam – Plats: kyrkan

Lördag 25/9 – Vilosabbat

Lördag 2/10 – Gudstjänst
10:30 – Gudstjänst; Kimmo predikar, musik med Rani och Anna-Karin – Plats: kyrkan

Lördag 9/10 – Vilosabbat
10:00 – Digitalt bibelchunk – Plats: online
em/kväll (preliminärt) – Aktiviteter i Fornåsa + Connected-Live (samfundsarrangemang)mer information kommer senare

Lördag 16/10 – Gruppsabbat
10:00 – Bibelstudium – Plats: kyrkan
10:30 – Ung i tro – Plats: kyrkan
18:00 – Film (”En runda till”), Fika och Funderingar – Plats: kyrkan
18:00 – eventuellt Familjefilm (för något yngre publik och parallellt med ovanstående) + Fika – Plats: kyrkan

Lördag 23/10 – Vilosabbat
10:00 – Digitalt bibelchunk – Plats: online

Varmt välkomna!

Med reservation för ändringar och tillägg. Aktuellt program finns på församlingens hemsida och Google-kalender.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Hösten 2021

Det har varit ett långt uppehåll i kyrkverksamheten pga pandemin och vi är många som saknat glädjen i att få mötas i kyrkan.

Vi har i styrelsen diskuterat hur vi bäst ska kunna starta upp verksamheten med hänsyn till fortsatt pandemi och gällande rekommendationer. Vi har valt att utgå ifrån upplägget som påbörjades förra hösten men som avbröts pga försämringen i pandemiläget. I detta mail finns dels en uppdaterad sammanfattning av vad som beslutades under förra uppstarten och dels en länk till en ”elektronisk blankett” för att meddela vad man vill bidra med. Missa inte den! 🙂

Till grund planen hösten 2021 är alltså den modell som församlingen beslutade om hösten 2020, och som i sin tur var grundad på en enkät och de samtal Karin hade med många i församlingen i början av sommaren 2020. Detta är en startpunkt, men kan komma att förändras beroende på behov och engagemang!

Restriktioner: Pandemin är inte över. Vi behöver därför fortsätta vara noga med att ta hänsyn till gällande/kommande riktlinjer från myndigheter. Det innebär t.ex. att vi i nuvarande läge inte kan utgå från hemgrupper/husgrupper eftersom församlingen inte kan förutsätta att folk ska öppna sina hem med tanke på pandemin, att unison sång tyvärr kan vara fortsatt begränsat, att vi inte kan ha större samlingar (glasscafé, konserter), gemensamma luncher etc. Vi tar istället tillvara på det som är möjligt och gläds åt att det är mycket mer än för bara några månader sedan!

Vid samlingar i kyrkan behöver vi fortfarande hålla avstånd mellan sällskap, och undvika trängsel.

Mål för höstens träffar: Det övergripande målet är andlig gemenskap som bygger på de behov som framkommit i enkät och samtal och som tar till vara på det som varit positivt under perioden kyrkan varit stängd. Men detta kan säkert sägas på ett mycket bättre och enklare sätt som är lättare att komma ihåg! I den elektroniska blanketten nedan finns det möjlighet för dig att komma med förslag.

Behov: Följande behov var klart uttalade i enkät och samtal och ligger därför till grund för planen.

 • Gemenskap, gärna i mindre grupper, på alternativa platser, med samtal om livet och att göra saker tillsammans.
 • Vila, att få en dag utan tider och aktiviteter att passa och med mer tid för familj, natur och egna initiativ.

Plan för hösten:

Jämna veckor (J) = vilosabbat
Ojämna veckor (O) = planerad verksamhet, främst i kyrkan.

 • V33 (O) – Gruppsabbat
 • V34 (J) – Vilosabbat
 • V35 (O) – 10:30 Enklare gudstjänst
 • V36 (J) – Vilosabbat
 • V37 (O) – Gruppsabbat
 • V38 (J) – Vilosabbat
 • V39 (O) – 10:30 Enklare gudstjänst
 • … osv …

Förklaring:

Enklare gudstjänst – Innebär att vi träffas för en gemensam gudstjänst i kyrkan. Gudstjänsten börjar 10:30. Den kommer att vara i ett enklare format, bl.a. utan funktionärer som mötesledare etc. samt utan unison sång (p.g.a. ökad smittorisk). Gudstjänsten ska sträva efter att inkludera alla åldersgrupper.  

 • Styrelsen har huvudansvaret för dessa gudstjänster, men eftersom det inte finns någon funkislista är det ”jag vill” som gäller! Har du en text du vill dela med dig av? Vill du sjunga eller spela något musikstycke? En tanke du vill dela? Eller förslag på någon uppgift/berättelse/upplägg etc. som skulle uppskattas av barn/ungdomar? Här kommer därför en ”elektronisk blankett” (klicka på ”elektronisk blankett”) där du kan fylla i vad du vill göra, hur ofta och när. (Blanketten gäller också gruppsabbaterna). Svara senast 9/9 så vi kan planera den närmaste tiden. Det är okej att återkomma med kompletterande svar senare om man inte redan nu vet hur det ser ut framåt november-december.

Vilosabbat – Innebär att vi tar tillvara på den möjlighet avsaknad av planerad verksamhet innebär. Det är alltså inga organiserade träffar i eller utanför kyrkan, men för den som vill finns det möjlighet att inbjuda till spontana träffar och aktiviteter.

 • Här finns inga måsten eller krav. Sabbaten innebär vila, och vad som är vila för dig vet bara du och Gud. Ta chansen!
 • Sannolikt fortsätter vi med det digitala bibelstudiet kl 10-11 på lördagar som erbjudits under pandemin på vilosabbaterna.

Gruppsabbat – Många har önskat möjlighet att träffas i just mindre grupper, diskutera frågor om livet, mötas hemma eller på alternativa platser och tider. Dessa sabbater vill skapa utrymme för det. Till skillnad från vilosabbaterna kommer dessa sabbater att vara planerade (för att underlätta för dem som t.ex. kommer med färdtjänst). Någon grupp ska därför alltid träffas i kyrkan. En planering för detta ska upprättas, med tider och ansvarig för varje grupp och träff, och den ska finnas tillgänglig för hela hösten.

 • Detta bygger återigen på ”jag vill”. I enkäten och under samtalen kom det fram många tankar och önskemål. Nu finns det chans att förverkliga dessa! Kanske har du någon fråga du länge funderat på, eller en bibeltext du klurat på som du vill diskutera med andra? Ansvara för en sportkväll? Ordna en filmkväll med fika-diskussion efteråt? Nu kan du se till att det händer! För att vi ska veta vad du vill göra, hur ofta och när, så fyll i denna ”elektroniska blankett” (gäller också gudstjänsterna). Svara senast 9/9 så vi kan planera den närmaste tiden. Det är okej att återkomma med kompletterande svar senare om man inte redan nu vet hur det ser ut framåt november-december.

Den färdiga planeringen kommer sedan att skickas ut samt finnas på församlingens hemsida och kalender.

Ovanstående gäller tills vidare. Efter årsskiftet gör vi en utvärdering och så ser vi hur vi går vidare därifrån. 

Varma hälsningar,

Styrelsen

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Digitalt församlingsmöte 28/6 kl 19:00

Styrelsen kallar till digitalt församlingsmöte måndagen den 28 juni kl. 19:00 – 20:00 för inröstning av nya medlemmar och omröstning av valberedningens förslag på förtroendepersoner för kommande mandatperiod 2021-07-01 – 2023-06-30.

Möte kommer äga rum via dator/mobil etc. eller telefon via Zoom måndagen den 28 juni kl. 19:00 – 20:00. Möjlighet till försnack från 18:45 och efter mötet slutat för den som vill.

Av säkerhetsskäl publicerar vi inte mer information här. Fullständig information har skickats via församlingens maillista. För mer information kontakta Mikael Rudholm på 073-5933224.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Hösten 2020 – uppdatering

Med anledning av de skärpta allmänna råden som trädde i kraft 29/10 har styrelsen beslutat att ställa in alla planerade sammankomster så länge de skärpta råden är i kraft.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Hösten 2020 i kyrkan

Under hösten 2020 kommer verksamheten att vara annorlunda. Vi kommer att ha en ”rytm” enligt följande:

”Vecka 1” = Enklare gudstjänst kl 10:30. Vi använder både kyrksal och församlingshem för att skapa fysiskt avstånd.

”Vecka 2” = Vilosabbat – ingen organiserad verksamhet i kyrkan.

”Vecka 3” = Gruppsabbat då vi möts i olika grupper / olika tider i kyrkan.

”Vecka 4” = Vilosabbat – ingen organiserad verksamhet i kyrkan.

Detaljerad information finns på den ”Digitala anslagstavlan”. Du som församlingsmedlem är varmt välkommen att lägga till egna initiativ på dagar/tider till denna anslagstavla!

Vid alla träffar i kyrkan är vi noggranna med avstånd och handhygien, och vi kommer dit endast om vi är friska.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Uppstartsmöte 29/8

Efter ett långt uppehåll, närmar sig nu tiden för församlingens uppstart. Nästa sabbat, lördagen den 29 augusti, är det äntligen dags! J

Vi kommer att börja med en stund tillsammans med varandra och med Gud. Vad har du upplevt med Gud under perioden vi inte setts? Har Gud kanske till och med kunnat visa dig något om sig själv, om vad han vill med ditt liv, med Coronas hjälp? Vår Gud är så stor att han ur något enbart negativt (pandemin) kan låta något gott komma. Vad har han gjort för dig?

Under träffen ska vi också tillsammans fundera kring frågorna som ställts i enkäten, samt i samtalen med Karin i början av sommaren. (Tack alla ni som svarat! J) Hösten kommer inte att vara ”som vanligt”. Dels på grund av pandemin, men dels också för att vi haft tid att reflektera över vad som är viktigt, vad vi saknat och vad vi klarat oss bättre utan än vad vi trodde för några månader sedan. Tanken är att vi tillsammans ska komma fram till en plan för höstens sabbater. Tillsammans. För vår församling bygger på ”jag vill”. Så vad har du saknat? Vad brinner du för? Vad skulle du vilja engagera dig i/bidra med? Hur ofta? Fundera gärna på detta under veckan innan vi ses!

Anmäl dig!

Även om det är tillåtet för 50 personer att samlas, bedömer styrelsen att 50 personer i våra lokaler är för mycket för att kunna hålla avstånd. Vi kommer därför att träffas i två omgångar med max 30 person/tillfälle. För att komma krävs därför en anmälan. Svar önskas även om du inte planerar att komma!
Vid anmälan får man välja mellan två tider, 10-12 och 13-15. Skulle det visa sig att det totala antalet personer vid dessa två tillfällen understiger 30, kommer vi att enbart ha ett tillfälle. Det blir då den tiden som har flest anmälningar. De som valt den andra tiden kommer då att bli kontaktade. Anmälan sker via detta formulär: https://forms.gle/Afx1N4u8LjXzPJXT7 Svar önskas senast onsdagen den 26 augusti! Det räcker med en anmälan per hushåll; i anmälan ska du ange hur många personer som kommer.

Håll avstånd!

Förutom de ”vanliga” restriktionerna om att undvika fysisk kontakt, hålla god handhygien etc. behöver vi i våra lokaler vara extra noga med avstånden. Hallen är trång! Om det redan är flera personer i hallen, så vänta utanför. Stanna inte och prata i hallen utan fortsätt in till församlingshemmet. Sitt med avstånd till dem som inte ingår i ditt hushåll/du träffar dagligen.

Ta med eget fika!

Träffen kommer att avslutas med att vi fikar tillsammans. För att göra även detta tryggt och säkert, vill vi att alla tar med sitt eget fika. Hett vatten och te kommer att finnas.

 

Kortfattat innehåll

 • Andlig gemenskap med möjlighet att dela med sig (Vi kommer även att ha en parentation för Brita Udén)
 • Genomgång av resultaten av enkät & samtal
 • Samtal och grovplanering av höstens verksamhet
 • Fika & gemenskap

Väl mött och varmt välkommen!
Mvh, Styrelsen

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Om sommaren i kyrkan

Nu är sommaren äntligen här! Restriktionerna har lättat lite, även om smittorisken är långt ifrån över. Styrelsen bedömer att det inte är läge att starta den ordinarie verksamheten i församlingen än. Vanligtvis har vi en minimal verksamhet under sommaren, men i år vet vi samtidigt att det finns de som under våren har saknat möten i kyrkan.

Efter mycket övervägande har styrelsen beslutat att under sommaren göra det möjligt att träffas under begränsade former. Vi har redan fått kritik för detta, samtidigt som röster också höjs för att starta verksamheten igen. Vi väljer att försöka hitta en lösning, även om vi samtidigt är medvetna om att vilket beslut vi än tar så finns det trossyskon som tycker att vi skulle ha gjort på ett annat sätt.

Det kommer alltså att finnas möjlighet att delta i ett spontant bibelstudium 10:00-12:00 under vissa sabbater i sommar. Inger och Peter kommer att vara ”värdar”, d.v.s. finnas på plats, välkomna och vara med i studiet. Första sabbaten detta erbjuds är den 27 juni. Datum på övriga sabbater kommer efter hand att läggas upp på församlingens digitala anslagstavla. Titta gärna där någon dag innan, så vet du när det är dags. Det går också bra att kontakta Inger eller Peter och fråga. Tel: 013-40188

MEN… För att detta ska fungera i det läge som råder nu, kommer följande att gälla (förutom de allmänna restriktionerna om avstånd etc. som givetvis fortfarande ska följas!):

 • Mötena ska i första hand ske på gräsmattan utanför kyrkan. Vid dåligt väder kan man träffas i församlingshemmet.
 • Inomhus på markplan vill vi ha högst 10-12 besökare, med tanke på att det är ganska trångt i hallen.
 • Inpassering/utpassering sker antingen via altandörren eller genom huvudingången.
 • I församlingshemmet sitter man 1 hushåll/bord, och håller ordentligt avstånd till personer i andra hushåll.

Den som vill ta initiativ till något parallellt möte (t.ex. en barn- eller ungdomsgrupp) på samma tid & plats är välkommen att göra det. Detta får i så fall ske ute på gräsmattan eller i källaren.

 • Inomhus i källaren vill vi ha högst 10-12 besökare, med tanke på att det är smalt i korridorer etc.
 • Inpassering/utpassering sker antingen via källardörren i trapphuset eller genom nödutgången bakom cykelförrådet (det som var ”39:an”-ingången).
 • Håll ordentligt avstånd till personer i andra hushåll.

Den som vill ta initiativ till möte i kyrkan men på annan tid än ovan är välkommen att göra det. För sådana möten gäller ovanstående förhållningsregler.
Det går också alldeles utmärkt att ta initiativ till möte på annan plats! Som i vår Fars underbara natur, till exempel. J Skriv gärna in dessa på den digitala anslagstavlan om det är en öppen inbjudan.

Myndigheters rekommendationer om god handhygien, att hålla sig hemma vid minsta symptom etc. gäller oavsett träff eller plats för träffen.

I höst då?

Även om situationen med pandemin i nuläget verkar vända, vet vi inte hur situationen utvecklas under sommaren och vilka rekommendationer som kommer att finnas i höst. Det är därför inte möjligt att i nuläget ta ett beslut om verksamheten i höst.

Men vi hoppas! Under pandemin har också frågor väckts: Vad har vi saknat mest i församlingsgemenskapen? Finns det något som vi har klarat oss bättre utan än vad vi trodde för några månader sedan? Några har också upplevt att sabbaten blivit en vilodag på ett sätt som inte var fallet när det var ”business as usual” – hur kommer det sig? Hur vi har upplevt denna period varierar säkert från person till person. Vi tror att församlingen behöver samlas och reflektera över de tankar som denna period väckt, innan vi tar beslut om hur verksamheten framöver ska se ut. Och därför önskar vi att ni redan nu bokar den 29 augusti! Planen och förhoppningen är att vi då ska kunna träffas för en uppstart.

Den 29/8 innebär alltså inte att vi återupptar vår ”vanliga” verksamhet. Det är en uppstart när vi träffas för andlig gemenskap, samtal och reflektion. Inga beslut är fattade om verksamheten i höst. Dels måste vi avvakta utvecklingen, myndigheters rekommendationer etc., och dels vill vi ha träffen 29/8 som input till sådant beslut. Så ta gärna en stund i sommar och fundera på ovanstående frågor.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen genom Karin

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Gudstjänster m.m. inställda t.o.m. 13 juni

Med tanke på det pågående utbrottet av coronaviruset vill vi också ta vårt ansvar. Därför har styrelsen beslutat att ställa in alla planerade församlingsarrangemang i kyrkan preliminärt t.o.m. den 13 juni. Därefter tar vi ett nytt beslut beroende på läget då. Vi återkommer med två veckors framförhållning när vi beslutar att öppna kyrkan igen.  Det blir alltså inga gudstjänster eller bibelstudier den närmaste tiden.

Det betyder dock inte att det råder totalt mötesförbud. Om någon vill arrangera ett bönemöte i mindre grupp, eller om en handfull ungdomar vill ha fredagkvällsmöte, e.dyl. så får man arrangera det under ansvarsfulla former.

Det enda på funkislistan som kommer att rulla på som vanligt är städningen! Dels för att vi har hyresgäster men också för att vi anser att god hygien kan bidra i den nuvarande situationen.

Tankar som ligger bakom detta beslut är:

 • Vi vill undvika tillfällen som innebär att fler människor träffas och kan sprida smitta.
 • Vi vill underlättar för dem som tjänar i kyrkan. Med tanke på det läge som nu råder vill vi undvika att den som har en uppgift enligt funkislistan känner sig känner sig tvungen att gå dit. (Eller behöver försöka hitta en ersättare som ”måste” gå dit).
 • Sex andra adventistförsamlingar i Sverige beslutade redan till förra sabbaten (14/3) att man inte kommer att samlas till gudstjänst eller andra större sammankomster tills vidare. Så har även vår granne, Ryttargårdskyrkan, gjort. Vi anser att det är ett klokt beslut och vill göra likadant.
 • Det finns en allmän uppmaning i samhället om att alla som har möjlighet ska arbeta hemifrån. Många företag uppmanar sina anställda till detta. Även gymnasier och högskolor kommer från och med den 18/3 att ha sin undervisning på distans. Vi vill följa de rekommendationerna och istället lyssna på streamade gudstjänster/bibelstudier hemifrån.

Ekebyholm kommer att sända streamade gudstjänster 11:15 varje vecka. Bibelstudier finns på Hope Sabbath School (på engelska, men se info på samfundets hemsida om hur du gör om du vill ha svensk textning). Det finns även funderingar på att försöka ordna något interaktivt bibelstudium från Ekebyholm.

Det finns mycket och bra information om detta och mycket mer på samfundets hemsida, som uppdateras regelbundet: https://www.adventist.se/info/det-kristna-uppdraget-fortsatter-trots-corona/6899/2

Vi behöver hjälpas åt att sprida den här informationen till alla! Vet du någon som inte har internet, eller sällan kollar sin mail, så ring gärna och tala om det!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Uppdaterad 2020-04-23 efter styrelsebeslut att förlänga stängningen

Lämna en kommentar

Under Uncategorized